Keeping Wales Safe: Covid Behaviours Programme

arrow-down

*Extended deadline: Friday July 9th (5pm)*

We are looking for public sector or community partners from across Wales to take part in a new innovation programme focussed on developing, testing and scaling effective ways to support people and communities to live and work in ways that are Covid-safe.


Who are we looking for?

We want to work with people and organisations who are actively engaged in the response to Covid in their local area. This could be in health, social care, public health, or other connected areas within a local authority or health board, community or voluntary sector. Partnerships from across these or other sectors are very welcome to apply. We are looking particularly for local teams that want to test ideas and assumptions to develop effective ways to move forward in supporting self isolation and risk reduction. For example this could include monitoring, tracing, disease control, prevention, or health promotion. Through the programme we will be specifically focusing on interventions relating to self isolation and risk reduction. 

We are particularly interested to hear from cross-sector partnerships, please do include examples of existing partnership working in your expression of interest.

We are looking for partners and places where we can focus on:

 • Self-isolation: throughout the pandemic communities have had to navigate changing rules and regulations that aim to control and prevent disease spread. The programme is looking for partners to test ways of supporting people to self isolate, as and when needed.
 • Risk reduction: as immunity grows in the population through vaccination, a key challenge will be encouraging individuals to move from adhering to rules to understanding risky situations and mitigating them, whether that is around safe behaviours for meeting in groups, responsible tourism or other emerging challenges. The programme is looking to test different ways of supporting individuals and communities to better understand risky and safe behaviours.

The programme will be fast-paced, highly collaborative and inclusive, working with national stakeholders, local partners and communities across Wales. Together we will:

 1. Explore challenges
 2. Build ideas
 3. Test new solutions, including in communities with those most affected

This is a Welsh Government programme, delivered in partnership with the Behavioural Insights Team, Y Lab (the Public Services Innovation Lab for Wales – a partnership between Cardiff University & Nesta), and the People Powered Results team at Nesta. Participants will receive bespoke support incorporating behavioural insights expertise, a rigorous approach to research and impact including access to the latest evidence and best-practice, and structured facilitation and coaching support to test and develop interventions in communities. The learning from the programme will inform decisions taken across Wales.


What will the programme look like in practice?

Between July and December we will, with partners, explore and contextualise challenges related to Covid Behaviours, and then design and test interventions that seek to influence them, including working with local areas and place-based teams to test solutions on the ground. Each place will be encouraged to adopt a collaborative, cross-sector partnership approach. 

The programme will take place over four stages:

 • Stage 1: Explore and contextualise the challenges and emerging evidence and consider what success looks like
 • Stage 2: Develop potential solutions to achieve desired behaviours and create the conditions for rapid testing these solutions
 • Stage 3: Practically test ideas to generate insights and better understand implementation
 • Stage 4: Sustainability & scale phase to include evidence of theoretical and emerging empirical findings and a scaling framework for interventions and further behavioural insight.

Your commitment

Participating places will need to commit to:

 • Attending and taking part in online sessions/workshops, including three half day workshops in July. This will include being available to attend key scoping workshops on  Tuesday July 20th (time tbc), Friday 23rd (time tbc), Thursday 29th (time tbc). The objective of these workshops will be to explore the local context and identify challenges, opportunities and target behaviours. We anticipate half a day a week commitment from participants across the life of the programme, with some periods of more intense activity. Organisations taking part will be asked to release relevant staff to attend workshops as outlined above and carry out any required preparation.
 • Developing collaborative approaches to supporting people most affected by self isolation and risk reduction, including in workshops designed to develop, test and spread effective interventions
 • Working with the partners to develop potential solutions to support positive responses relating to isolation and risk reduction
 • Helping to develop, test and consider how to scale and spread impactful interventions and ideas in partnerships with others across sectors and in the community
 • Supporting national programmes and feeding learning into national strategy

What does the support look like?

You will have access to support, including coaching, facilitation, research and behavioural insights evidence to help you in your efforts throughout the duration of the programme.

This will include:

 • In depth research and evidence gathering to inform and support design
 • Design support to develop ideas and create the conditions in which to test them
 • Ongoing expert coaching and facilitation to unblock challenges, support your thinking around impact, and…
 • Access to a small funding pot available to support the testing of ideas

How to get involved: You can express your interest by filling in the google form describing your experience of the pandemic and the themes you wish to explore. The deadline for expressions of interest is July 9th at 5pm.


*Dyddiad cau estynedig: Dydd Gwener, Gorffenaf 9fed (5pm)*

Rydyn ni’n chwilio am bartneriaid sector cyhoeddus neu gymunedol o bob rhan o Gymru i gymryd rhan mewn rhaglen arloesi newydd sy’n canolbwyntio ar ddatblygu, profi a thyfu ffyrdd effeithiol o gefnogi pobl a chymunedau i fyw a gweithio mewn ffyrdd sy’n ddiogel o ran Covid.

Beth ydyn ni’n chwilio amdano?

Rydyn ni eisiau gweithio gyda phobl a sefydliadau sy’n cymryd rhan weithredol yn yr ymateb i Covid yn eu hardal leol. Gallai hyn fod ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, iechyd y cyhoedd, neu feysydd cysylltiedig eraill mewn awdurdod lleol neu fwrdd iechyd, neu’r sector gwirfoddol neu gymunedol. Mae croeso mawr i bartneriaethau o bob rhan o’r sectorau yma neu sectorau eraill wneud cais. Rydyn ni’n edrych yn arbennig am dimau lleol sydd am brofi syniadau a thybiaethau er mwyn datblygu ffyrdd effeithiol o symud ymlaen wrth gefnogi hunanynysu a lleihau risg. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys gwaith monitro, olrhain, rheoli clefydau, atal neu hybu iechyd. Drwy’r rhaglen, byddwn ni’n canolbwyntio’n benodol ar ymyraethau sy’n ymwneud â hunanynysu a lleihau risg.

Mae ganddon ni ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bartneriaethau traws-sector, felly cofiwch gynnwys enghreifftiau o weithio mewn partneriaeth yn eich mynegiant o ddiddordeb.

Rydyn ni’n chwilio am bartneriaid a llefydd lle gallwn ni ganolbwyntio ar:

 • Hunanynysu: drwy gydol y pandemig, mae cymunedau wedi gorfod ymdopi â rheolau a rheoliadau sy’n newid er mwyn rheoli ac atal clefyd rhag lledaenu. Mae’r rhaglen yn chwilio am bartneriaid i brofi ffyrdd o gefnogi pobl i hunanynysu, yn ôl yr angen.
 • Lleihau risg: wrth i imiwnedd dyfu yn y boblogaeth drwy frechu, un her allweddol fydd annog unigolion i symud o gadw at reolau i ddeall sefyllfaoedd peryglus a’u lliniaru, p’un a yw hynny’n ymwneud ag ymddygiadau diogel ar gyfer cwrdd mewn grwpiau, twristiaeth gyfrifol neu heriau eraill sy’n dod i’r amlwg. Mae’r rhaglen yn ceisio profi gwahanol ffyrdd o gefnogi unigolion a chymunedau i ddeall ymddygiadau peryglus a diogel yn well.

Bydd y rhaglen yn gyflym, yn gydweithredol iawn ac yn gynhwysol, gan weithio gyda rhanddeiliaid cenedlaethol, partneriaid lleol a chymunedau ledled Cymru. Gyda’n gilydd, byddwn:

 1. Yn archwilio heriau
 2. Yn adeiladu syniadau
 3. Yn profi atebion newydd, gan gynnwys mewn cymunedau lle mae’r effaith fwyaf wedi’i phrofi

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw hon, sy’n cael ei darparu mewn partneriaeth â’r Tîm Mewnwelediadau Ymddygiadol, Y Lab (Labordy Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta), a thîm Canlyniadau Pŵer Pobl yn Nesta. Bydd cyfranogwyr yn cael cefnogaeth bwrpasol fydd yn cynnwys arbenigedd mewnwelediadau ymddygiadol, agwedd drylwyr at ymchwil ac effaith gan gynnwys mynediad at y dystiolaeth ddiweddaraf ac arferion gorau, a chymorth hwyluso a hyfforddi strwythuredig i brofi a datblygu ymyraethau mewn cymunedau. Bydd y gwaith dysgu o’r rhaglen yn llywio penderfyniadau fydd yn cael eu gwneud ledled Cymru.


Sut bydd y rhaglen yn edrych yn ymarferol?

Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr byddwn ni, gyda phartneriaid, yn archwilio ac yn cyd-destunoli heriau sy’n ymwneud ag Ymddygiadau Covid, ac yna’n dylunio ac yn profi ymyraethau sy’n ceisio dylanwadu arnynt, gan gynnwys gweithio gydag ardaloedd lleol a thimau yn y llefydd hynny er mwyn profi atebion ar lawr gwlad. Bydd anogaeth i bob lle fabwysiadu agwedd partneriaeth gydweithredol, draws-sector.

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal dros bedwar cam:

 • Cam 1: Archwilio a chyd-destunoli’r heriau a’r dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg ac ystyried sut mae llwyddiant yn edrych
 • Cam 2: Datblygu atebion posib er mwyn sicrhau’r ymddygiadau dymunol a chreu’r amodau ar gyfer profi’r atebion yma’n gyflym
 • Cam 3: Profi syniadau yn ymarferol er mwyn creu mewnwelediadau a deall eu gweithrediad yn well
 • Cam 4: Cyfnod cynaliadwyedd a thyfu fydd yn cynnwys tystiolaeth o ganfyddiadau empirig damcaniaethol a newydd yn ogystal â fframwaith tyfu ar gyfer ymyraethau a mewnwelediad ymddygiadol pellach.

Eich ymrwymiad

Bydd angen i lefydd sy’n cymryd rhan ymrwymo i:

 • Fynychu a chymryd rhan mewn sesiynau/gweithdai ar-lein, gan gynnwys tri gweithdy hanner diwrnod ym mis Gorffennaf. Bydd hyn yn cynnwys bod ar gael i fynychu gweithdai cwmpasu allweddol ddydd Mawrth yr 20fed o Orffennaf (amser i’w gadarnhau), dydd Gwener y 23ain (amser i’w gadarnhau), dydd Iau y 29ain (amser i’w gadarnhau). Amcan y gweithdai yma fydd archwilio’r cyd-destun lleol a nodi heriau, cyfleoedd ac ymddygiadau targed. Rydyn ni’n rhagweld ymrwymiad o hanner diwrnod yr wythnos gan gyfranogwyr ar hyd oes y rhaglen, gyda rhai cyfnodau o weithgarwch dwysach. Gofynnir i sefydliadau sy’n cymryd rhan ryddhau staff perthnasol i fynychu gweithdai fel yr amlinellir uchod a gwneud unrhyw waith paratoi angenrheidiol.
 • Datblygu dulliau cydweithredol o gefnogi pobl y mae hunanynysu a lleihau risg yn effeithio arnynt fwyaf, gan gynnwys mewn gweithdai sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu, profi a lledaenu ymyraethau effeithiol
 • Gweithio gyda’r partneriaid i ddatblygu atebion posib i gefnogi ymatebion cadarnhaol yn ymwneud ag ynysu a lleihau risg
 • Helpu i ddatblygu, profi ac ystyried sut i dyfu a lledaenu ymyraethau a syniadau effeithiol mewn partneriaethau ag eraill ar draws sectorau ac yn y gymuned
 • Cefnogi rhaglenni cenedlaethol a bwydo dysgu i mewn i’r strategaeth genedlaethol

Sut bydd y gefnogaeth yn edrych?

Bydd gennych fynediad at gefnogaeth, gan gynnwys hyfforddiant, hwyluso, ymchwil a thystiolaeth mewnwelediad ymddygiad i’ch helpu chi yn eich ymdrechion drwy gydol y rhaglen. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Casglu tystiolaeth ac ymchwil fanwl i lywio a chefnogi’r gwaith dylunio
 • Cefnogaeth dylunio i ddatblygu syniadau a chreu’r amodau i’w profi
 • Hyfforddiant a hwyluso arbenigol parhaus i oresgyn heriau, cefnogi eich meddylfryd ynghylch effaith, a…
 • Mynediad at gronfa fach fydd ar gael i gefnogi’r gwaith o brofi syniadau

Sut i gymryd rhan: Gallwch chi fynegi’ch diddordeb drwy lenwi’r ffurflen google sy’n disgrifio’ch profiad o’r pandemig a’r themâu rydych chi am eu harchwilio. Y dyddiad cau yw Dydd Gwener, Gorffenaf 9fed (5pm).

© 2019 Nesta Nesta is a registered charity in England and Wales 1144091 and Scotland SC042833. Our main address is 58 Victoria Embankment, London, EC4Y 0DS. You can reach us by phone on 020 7438 2500 or drop us a line at [email protected]
All our work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, unless it says otherwise. We hope you find it useful.